Programa de incentivos para a implantación de instalacións de enerxías renovables térmicas en diferentes sectores da economía - PRTR - 2022

Dende 31 de marzo, 2022 - Ata 31 de xullo, 2024

Categorías: Investimentos Sustentabilidade

Acceda dende aquí

IN422N - Programa de incentivos para a implantación de instalacións de enerxías renovables térmicas en diferentes sectores da economía - PRTR - 2022

Data de publicación: 31/03/2022

Data inicio de solicitude: 20/04/2022

Data remate de solicitude: 02/01/2024 ampliado ata o 31/07/2024

Obxecto

Esta resolución ten por obxecto publicar a convocatoria das axudas correspondente as anualidades 2022-2023 para o programa de incentivos para a implantación de instalacións de enerxías renovables térmicas en diferentes sectores da economía.

Este programa céntrase no Programa de incentivos 1: realización de instalacións de enerxías renovables térmicas nos sectores industrial, agropecuario, servizos e outros sectores da economía incluíndo o sector residencial.

Características da axuda

Os custos subvencionables máximos, custos de referencia e contía das axudas para cada unha das actuacións veñen establecidos no anexo III do Real decreto 1124/2021, do 21 de decembro.

Persoas beneficiarias

Serán destinatarios das axudas do Programa de incentivos 1, os suxeitos que realicen unha actividade económica pola que ofrezan bens ou servizos no mercado:

a) Persoas físicas que deberán estar dadas de alta no Censo de empresarios, profesionais e retedores da Axencia Estatal de Administración Tributaria.

b) Persoas xurídicas.

c) Calquera entidade do sector público institucional de calquera administración pública a que se refire o artigo 2.2 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, así como as entidades de dereito privado ou organizacións privadas sen ánimo de lucro.

d) Agrupacións, asociacións, consorcios ou calquera outra forma de colaboración de calquera das figuras dos tres puntos anteriores, con ou sen personalidade xurídica.


Publicación DOG

Bases reguladoras

Corrección de erros

Ampliación prazo solicitude

Modificación convocatoria

Ficha informativa sede electrónica

Imprimir
Axuda