Axudas para a atracción de empresas a Galicia - 2024

Dende 19 de xaneiro, 2024 - Ata 30 de setembro, 2024

Categorías: Investimentos Emprendemento

IG408H - Axudas para a atracción de empresas a Galicia - 2024

Data de publicación: 19/01/2024

Data de inicio solicitude: 22/01/2024

Data de remate solicitude: 30/09/2024

Obxecto

Esta Resolución ten por obxecto publicar as bases reguladoras e a convocatoria das subvencións para o financiamento de proxectos de investimento empresarial das seguintes modalidades:

I.1. Proxectos de investimento empresarial cun investimento subvencionable entre 800.000 € e 10.000.000 €.

I.2. Proxectos de investimento igual ou superior a 100.000 €, cunha creación de emprego de 25 ou máis postos de traballo de carácter indefinido a tempo completo.

No anexo I das bases desenvólvense, nun cadro de especificacións, os requisitos, condicións e as características de cada unha destas modalidades.

Os proxectos de investimento obxecto de apoio deberán responder a algunha das tipoloxías de proxecto subvencionables establecidas na letra A das especificacións xerais para ambas modalidades do anexo I.

Características da axuda

Serán subvencionables os investimentos proxectados ou o emprego que se vaia crear para o desenvolvemento de calquera actividade económica.

Serán subvencionables os investimentos en activos fixos, materiais ou inmateriais, ou alternativamente os custos salariais do emprego para crear, que estean vinculados ao proxecto para o cal se solicita a axuda e que se materialicen nos conceptos e cos requisitos que se relacionan no punto 1.B) do anexo I, cadro de especificacións.

Os activos adquiridos deberán ser novos, excepto para a adquisición de construcións ou inmobles nos casos e cos requisitos en que así se prevexa expresamente no punto 1.B) do cadro de especificacións do anexo I.

A adquisición de activos pertencentes a un establecemento que pechou ou que pecharía se non se adquirise será subvencionable sempre que se cumpran os seguintes requisitos:

a) Que os activos sexan adquiridos a un terceiro non relacionado co comprador;

b) Que conste unha declaración do vendedor sobre a orixe dos bens e sobre que estes non foron obxecto de ningunha subvención ou axuda pública, e

c) Que o prezo non sexa superior ao valor de mercado de referencia nin ao custo dos bens novos similares, aspectos que se acreditarán mediante certificación de taxador independente.

A persoa beneficiaria deberá realizar unha achega financeira mínima do 25% dos custos subvencionables mediante os seus propios recursos ou mediante financiamento externo, exenta de calquera tipo de axuda pública.

O período de execución dos investimentos subvencionables ou, de ser o caso, da creación de emprego abranguerá desde a data de presentación da solicitude ata a data de remate do prazo establecido na resolución de concesión. Con carácter xeral, rematará dentro dos 24 meses seguintes á data de notificación da resolución de concesión.

A contía da axuda será a indicada para cada modalidade no anexo I, na letra 1.A) do cadro de especificacións.

Persoas beneficiarias

Poderán ser persoas beneficiarias destas axudas as pequenas e medianas empresas que proxecten levar a cabo un investimento nun centro de traballo localizado na Comunidade Autónoma de Galicia, considerado subvencionable ao abeiro do regulado nas bases desta subvención.


Publicación DOG

Corrección erros

Ficha sede electrónica

Imprimir
Axuda