Subvencións para promover o autoemprego e a actividade emprendedora das persoas emigrantes galegas retornadas - 2024

Dende 02 de febreiro, 2024 - Ata 30 de setembro, 2024

Categorías: Emprendemento

Acceda dende aquí

PR937A - Subvencións para promover o autoemprego e a actividade emprendedora das persoas emigrantes galegas retornadas - 2024

Data de publicación: 02/02/2024

Data de inicio solicitude: 03/02/2024

Data de remate solicitude: 30/09/2024

Obxecto

Esta Orde ten por obxecto publicar as bases e a convocatoria das subvencións para promover o autoemprego e a actividade emprendedora na Comunidade Autónoma galega das persoas emigrantes galegas retornadas, que se establezan como persoas traballadoras autónomas ou por conta propia.

Características da axuda

Para promover a creación e o desenvolvemento do autoemprego das persoas galegas retornadas e da súa descendencia que se establezan na Comunidade Autónoma galega, establécese unha contía da subvención de 6.000 euros.

O importe da subvención incrementarase no caso de concorreren as seguintes situacións e nos seguintes importes, que serán acumulables:

a) No caso de que a persoa solicitante sexa muller: 1.000 euros.

b) No caso de que o centro de traballo (ou domicilio fiscal, no caso de carecer deste) estea situado nun concello rural: 3.000 euros.

Para estes efectos, enténdese por concello rural aquel que non conta con ningunha zona densamente poboada a nivel de parroquia (ZDP) segundo a clasificación publicada polo Instituto Galego de Estatística. Para estes efectos, considéranse concellos rurais todos os concellos galegos agás os seguintes: Cambre, A Coruña, Culleredo, Ferrol, Narón, Oleiros, Santiago de Compostela, Lugo, Barbadás, Ourense, Poio, Pontevedra e Vigo.

O importe máximo da subvención concedida será de 10.000 euros.

A obtención desta subvención é compatible con outras que polos mesmos conceptos poidan outorgar as administracións públicas.

Persoas beneficiarias

Poderán ser beneficiarias destas subvencións as seguintes persoas que, residindo fóra de España, se establezan na Comunidade Autónoma galega:

1. As persoas galegas e nacidas en Galicia.

2. Os/as cónxuxes ou persoas con unión análoga á conxugal e os/as descendentes por consanguinidade das persoas galegas e nacidas en Galicia.


Publicación DOG

Ficha sede electrónica

Imprimir
Axuda