Fomento do emprego en cooperativas e sociedades laborais - 2024

Dende 01 de febreiro, 2024 - Ata 16 de setembro, 2024

Categorías: Emprendemento

Acceda dende aquí

TR802G - Fomento do emprego en cooperativas e sociedades laborais - 2024

Data de publicación: 01/02/2024

Data de inicio solicitude: 02/02/2024

Data de remate solicitude: 16/09/2024

Obxecto

Esta Orde ten por obxecto publicar as bases e a convocatoria das axudas para apoiar o emprendemento en economía social e establecer incentivos para o fomento da incorporación de persoas socias traballadoras ou de traballo en cooperativas ou sociedades laborais, con carácter indefinido ou a proba.

Características da axuda

Por cada persoa que se incorpore con carácter indefinido e a xornada completa, a subvención ascenderá a 6.000,00€ con carácter xeral.

Esta contía incrementarase nas porcentaxes que se sinalan a seguir, que son acumulables entre si:

a) Un 25% se a persoa incorporada é unha muller.

b) Un 25% se a persoa incorporada ten discapacidade ou se atopa en situación ou risco de exclusión social.

c) Un 25% se a persoa incorporada ten unha discapacidade con especiais dificultades para a súa inserción laboral que cumpra as condicións definidas.

d) Un 25% se a persoa incorporada ten máis de 45 anos.

e) Un 25% se a persoa incorporada ten a condición de emigrante retornada.

f) Un 25% se a persoa ten a condición de trans.

g) Un 25% no caso de que o centro de traballo a que se incorpora a persoa socia estea situado nun concello rural.

h) Un 25% se se trata dunha cooperativa xuvenil.

i) Un 25% se se trata de unha entidade de nova creación constituída inicialmente con catro ou máis persoas socias traballadoras.

Para a aplicación dos citados incrementos teranse en conta as circunstancias que consten acreditadas no momento de ditar a proposta de resolución.

Por cada mozo ou moza incorporada como persoa socia traballadora ou de traballo a proba a subvención ascenderá a 600,00 € ao mes, por un período de entre 6 e 12 meses.

Cando a dedicación sexa a tempo parcial ou en condición de fixo descontinuo, a contía dos incentivos previstos nos números anteriores reducirase ao 50%. 

A contía máxima que poderá ser concedida a unha entidade beneficiaria por subvencións con cargo a este programa será de 67.500,00 €.

Persoas beneficiarias

Poderán acollerse aos incentivos previstos neste programa as cooperativas e sociedades laborais que incorporen como persoas socias traballadoras ou de traballo con carácter indefinido, en centros de traballo situados na Comunidade Autónoma de Galicia.


Publicación DOG

Ficha sede electrónica

Imprimir
Axuda