Axudas ao impulso da economía circular - 2022

Dende 07 de decembro, 2022 - Ata 21 de xaneiro, 2023

Categorías: Investimentos Sustentabilidade

Acceda dende aquí

Axudas ao impulso da economía circular - 2022

Data de publicación: 7/12/2022

Data de inicio solicitud: 8/12/2022

Data de remate solicitud: 21/01/2023

Obxecto

Esta resolución ten por obxecto publicar as bases e convocar as axudas para a execución de proxectos e actuacións que contribúan de forma substancial á transición cara a unha economía circular.

A finalidade destas axudas é fomentar a sustentabilidade e circularidade dos procesos industriais e empresariais para mellorar a competitividade e innovación do tecido industrial no marco dunha economía circular, que supere o anterior modelo de produción lineal.

Características da axuda

Serán subvencionables as actuacións que pertenzan ás seguintes categorías xerais de actuación que contribúan de forma substancial á transición cara a unha economía circular:

a) Redución do consumo de materias primas virxes.

b) Ecodiseño e posta no mercado de produtos realizados baixo esquemas de ecodiseño.

c) Mellora da xestión de residuos.

d) Transformación dixital de procesos a través de infraestruturas e sistemas.

Consideraranse gastos subvencionables aqueles que, de maneira indubitada, estean relacionados coa actividade obxecto da axuda, sexan necesarios para a súa execución, encádrense nalgunha das categorías detalladas e atópense efectivamente pagados con anterioridade á finalización do período de xustificación. En ningún caso, o custo de adquisición dos gastos subvencionables poderá ser superior ao valor de mercado. De maneira xeral, as categorías son as seguintes:

a) Custos encadrados na categoría de persoal.

b) Custos encadrados na categoría de asistencias ou servizos externos.

c) Custos encadrados na categoría de material inventariable.

d) Gastos de material funxible, incluídos subministracións e produtos similares, adquiridos sempre que este estea directamente vinculado á actividade obxecto da axuda.

e) Os custos derivados das accións de comunicación do proxecto serán subvencionables ata un máximo do 5 % da axuda concedida cun límite de 25.000 euros.

f) O gasto derivado da revisión de conta xustificativa polo auditor, no caso de que o haxa, ata un límite dun 5 % da axuda concedida ata un máximo de 10.000 euros.

g) Outros custos non contemplados nos anteriores apartados que claramente se deriven directamente da actuación, sexan necesarios para a súa execución e cumpran coas condicións establecidas, a condición de que sexan autorizados.

A axuda que se conceda no marco desta convocatoria revestirá a forma de subvención e terá unha contía total máxima no seu conxunto para o total do investimento de 10 millóns de euros por proxecto e entidade, e un importe mínimo de 150.000 euros por proxecto e entidade, excepto no caso dos estudos de viabilidade e proxectos de dixitalización que terá unha contía máxima de 5.000.000 de euros.

Os proxectos non poderán finalizar máis tarde das seguintes datas en función do importe de axuda asignado:

a) 31 de decembro de 2023 para proxectos con axuda maior ou igual a 150.000 euros e menor ou igual a 400.000 euros.

b) 31 de decembro de 2024 para proxectos con axuda maior a 400.000 euros e menor ou igual a 2.500.000 euros.

c) 31 de decembro de 2025 para proxectos con axuda maior a 2.500.000 euros ata 10.000.000 de euros.

Persoas beneficiarias

Poderán obter a condición de beneficiarios nas correspondentes convocatorias que se celebren ao amparo da orde que regula esta axuda, sempre que realicen a actuación que fundamenta a súa concesión nos termos establecidos polas mesmas, e cumpran todos os requisitos esixidos, as entidades, sempre que estean legal e validamente constituídas, e dispoñan dun establecemento ou sucursal en España:

a) As persoas xurídicas de dereito privado con personalidade xurídica propia, distintas das do apartado b) seguinte.

b) As entidades de economía social definidas no artigo 5 da Lei 5/2011, do 29 de marzo, de Economía Social. Estas entidades non poderán formar parte do sector público e deberán estar incorporadas no catálogo de entidades de economía social previsto no artigo 6 da Lei 5/2011.

c) As agrupacións das anteriores sempre que estean participadas por, polo menos, unha PEME, start-up ou entidade de economía social que cumpran cos requisitos do apartado b), sen necesidade de que as ditas agrupacións dispoñan de personalidade xurídica propia diferente das entidades que as compoñan. As persoas xurídicas integrantes da agrupación terán igualmente a consideración de beneficiarias, debendo aterse ás previsións contidas no artigo 11.3 da Lei 38/2003, do 17 de novembro.


Publicación BOE

Ficha informativa sede electrónica

Imprimir
Axuda